miércoles, 20 de abril de 2011

ACTIVITAT 9 (SEGONA PART) PROPOSTA ESCOLLIDA

Un cop llegides totes les propostes de les diferents activitats que hem penjat al blog, hem
decidit duu a terme l'activitat titulada: “ Què havia?”.

Creiem que és interessant realitzar-la, ja que té una mica de complicació perquè poc a poc anem augmentant la dificultat.
També hem pensat que és una activitat adequada per l'edat del nen, i tenim curiositat de com ho farà.

Fitxa de l'activitat:

 Nom de l'activitat: Què havia?

Objectius: - Memoritzar els objectes.                    
                    - Col·locar els objectes amb el ordre adequat.

Continguts: - continguts procedimentals: Memorització dels diferents objectes.
                        - continguts conceptuals: Els diferents objectes.
                       - continguts actitudinals: Participació a l'activitat.

Duració: Uns 25-30 minuts aproximadament.

Material: Una taula, i 10 objectes diferents.

Edat: 6 anys.

Desenvolupament de l'activitat: Per començar a duu a terme l'activitat col·locarem 5 objectes sobre la taula. El nen els tindrà que observar durant uns segons i intentar memoritzar-los. Un cop passat el temps, agafarem els objectes i els barrejarem amb uns altres 5 objectes més en una altra taula.
El nen tindrà que anar a la taula on hem deixat els objectes barrejats i agafar els 5 que havíem col·locat anteriorment i que ell ha memoritzat.
L'activitat la repetirem varies vegades canviant els objectes i augmentant o disminuint el numero d'objectes.
Per acabar complicarem una mica més l'activitat, farem que el nen faci el mateix, memoritzi els objectes que haurem col·locat a la taula, però els hi farem col·locar al mateix ordre com els havíem col·locat nosaltres.

Avaluació:
 

Sempre
A vegades
Sovint
Mai
Observacions
Ha memoritzat correctament els 3 objectes.

Ha memoritzat correctament els 4 objectes.

Ha memoritzat correctament els 5 objectes.

Ha col·locat els objectes al ordre que li hem demanat.

Ha participat a l'activitat.


sábado, 16 de abril de 2011

ACTIVITAT 9:COM AVALUAR LA MEMÒRIA D'UN INFANT?

L'activitat consistieix en que el nen miri la película del rey leon i identifiqui els personatges que li agraden mes i desorès ens tindrà que explicar perque ha escollit aquells personatges.
Nom de l'activitat:  Mirar la película del Rey Leon
Objectius:
 • Memoritzar diferents personatges
 •  Concentrar-se en els personatges que mes li agraden
 • Explicar perque li han agradat aquests personatges i no altres

                             
Continguts:
- Continguts procedimentals: Memorització dels personatges que li ham agradat mes .
- Continguts conceptuals:Els diferents personatges
- Continguts actitudinals: Valoració de l'activitat.
Duració: 55 minuts.
 • Material: una televisió,el dvd i el cd amb la pelicula
   
 • Edat: 6 anys

 • Desenvolupament de l'activitat: 
   Parlaria amb el nen i li diria que ha de veure la pelicula del Rey Leon i després hem tindra que dir quins personatges li han agradat i el perque.

 • Avaluació:
Faria un quadre i ficaria:

SI/ NO / TOTA LA ESTONA / A VEGADES / I OBSERVACIONS

Les preguntes serien:
Ha estat aten a la pelicula? 
Ha explicat quins son els persoatges que li han agradat mes?
Ha mirat la pelicula sense distreure's?miércoles, 6 de abril de 2011

ACTIVITAT 8----> FITES DE DESENVOLUPAMENT COGNITIU

  LA INTEL·LIGÈNCIA SENSORIOMOTRIU1Assimilació de reconeixement:
l’infant pràctica un esquema obtingut en l’assimilació precedent sobre l’objecte conegut


2.exercicis de reflejos
0-1mes
Reflex de succió
Reflex pupil·lar
Sensacions
El nadó disposa d’un muntatge hereditari compost per reflejos,postures i sensacions
3.primeres aptacions sensereomotrius i reacció circular primária(RCP)
D’1 a 4 mesos
Esquemes reflejos actius accions i surgiesen les RCP
Acomodació i assimilació dels esquemes


4.Reacció circular secundària (RCS)  i procediments per fer durar els espectacles interessants
De 4 a 8 mesos
Ampliació dels esquemes
No hi ha conductes intencionades i la finalitat és la repetició de l’acte,s’introdueixen els objectes.No permanencia dels objectes


5.coordinació d’esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions
De 8 a 12 mesos
Coordinació de dos esqueme es un acte únic
Interés pels objectes comenta la imitació té intencionalitat é spot parlar d’inteligencia permanencia de l’objecte


6.reacció circular terciària(RCT)  i descobriment dels nous mitjans per experimantació activa
De 12 a 18 mesos
Repeteix introduint modificacions
Assimilació i acomodació diferenciades,busca els objectes al lloc correcte,participació activa, es van modificant esquemes continuament
7. invenció de nous mitjans per combinació mental
18 a 24 mesos
Te assimilació de la permanencia de l’objecte
Identifica els objectes,comprén les consequencies dels seus actes i comenta el joc simbólic


8.Reflex de succió: es produeix sense cap estímul


9.Reflex pupil·lar: es produeix en una mena d’adaptació és passa d’una assimilació purament funcional a una acomodació a l’entorn i a l’objecte vist


10.Sensacions: visuals,acustiques,tàctils,i gustatives sense coordinació intersensorial.
PENSAMENT PREOPERATORI


EGOCENTRISME:  l’infant està centrat en si mateix en el seu jo


CENTRACIÓ  l’infant no es capaç de coordinar diferents perspectives i / o compensar diferents dimensions d’un objecte determinat


SENYAL: el significant té una relació molt pròxima amb el significat,tan pròxima que es toquen o en algun moment han estat en contacte,és a dir,el significant és l’efecte d’una causa que és el significat. 
EL JOC SIMBÒLIC: està relacionat amb la imitació.

LA IMITACIÓ DIFERIDA
:en la imitació predomina l’acomodació, perquè l’infant ha d’adequar els seus esquemes als models externs